Zapraszamy do biura po KART ZAPISU, ktr naley wypeni i zoy wraz z opaconym wpisowym.
Wpisowe w wysokoci 400 PLN naley wpaca przelewem bankowym na ponisze konto:

Klub Dziecka "MAGIC LAND" Dariusz Adamowski,
ul. Gimnazjalna 1, 55-231 Jelcz-Laskowice
(numer rachunku w ING: 81 1050 1575 1000 0092 0295 6125 )

W tytule przelewu prosimy wpisa:
wpisowe Magic Land, imi i nazwisko dziecka.

W przypadku duej iloci zgosze o kolejnoci przyjcia bdzie decydowa data wpywu opaty wpisowej na konto.
Przed wpaceniem wpisowego prosimy zapozna si dokadnie z CENNIKIEM i REGULAMINEM.
Zwrot opaty wpisowej jest moliwy jedynie w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjte do Klubu.

Opata miesiczna za pobyt dziecka w Klubie: 650 PLN
Opata wpisowa: 400 PLN
Dzienna stawka ywieniowa: 12 PLN Szczegy poniej.

CZESNE

W ramach opaty miesicznej gwarantujemy:
 • opiek pedagogiczn (od 7:00 do 17:00)
 • zajcia edukacyjne prowadzone w oparciu o Zabawy Fundamentalne - program wczesnego nauczania zosta utworzony zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, zgodnie z ktr dzieci ucz si przede wszystkim poprzez zabaw, ale z wykorzystaniem kart wspomagajcych. Materia zawarty w kartach bdzie obejmowa wic zarwno treci przygotowujce do nauki czytania, pisania i liczenia, jak trening koordynacji oko-rka, spostrzegawczoci, analizy kolorystycznej, przygotowanie do nauki grupowania i segregowania, a take nauk przeliczania w zakresie do 10.
 • jzyk angielski (codziennie podczas zabaw, zaj dydaktycznych, posikw, spacerw oraz w formie lekcji )
 • wiczenia umysowe - poprawiajce logiczne mylenie i zdolnoci percepcyjne
 • zajcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej SI (sensory integration) - dziecko uczy si caym ciaem i wszystkimi zmysami, dlatego celem zaj jest poprawa jakoci przesyania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez rne zmysy organizmu dziecka
 • zajcia taneczno-muzyczne - wprowadzenie w wiat dwikw, zabawy rytmiczno-ruchowe, nauka piosenek, granie na instrumentach, rozwj suchu i wraliwoci muzycznej
 • zajcia twrcze-plastyczne - poznawanie wiata barw i ksztatw za pomoc rnorodnych technik plastycznych tj.: malowanie na szkle, malowanie palcami, rysowanie wglem, pastelami, kalkomania, stemplowanie, wycinanki, kola i wiele innych
 • przedstawienia okolicznociowe tj.: Dzie Mamy i Taty, Babci i Dziadka, Jaseka, bal przebieracw, itp.
 • spotkania z ciekawymi ludmi - zapraszamy na spotkania z dziemi przedstawicieli rnych zawodw
 • opiek diagnostyczn logopedy - grupowe zajcia z zakresu profilaktyki logopedycznej, logopedyczne badania przesiewowe
Czesne miesiczne nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.

WPISOWE

Opata wpisowa obejmuje ubezpieczenie NW, materiay plastyczne i dydaktyczne, oraz okazjonalne upominki dla dzieci.

WYYWIENIE

Klub zapewnia dzieciom odpatne wyywienie skadajce si z 3 posikw: niadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorka. Posiłki dostarcza zewntrzna firma cateringowa, ktra opracowuje menu pod okiem dietetyka.

PATNOCI

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s wnosi opat miesiczna wraz z opat za wyywienie do 10 dnia kadego miesica (do 5 dnia miesica rodzice s informowani drog mailow lub sms-ow o wysokoci opaty za wyywienie).

Patnoci mona wnosi w biurze lub przelewem bankowym na ponisze konto:
Klub Dziecka "MAGIC LAND" Dariusz Adamowski,
ul. Gimnazjalna 1, 55-231 Jelcz-Laskowice
(numer rachunku w ING: 81 1050 1575 1000 0092 0295 6125 )

W tytule przelewu prosimy wpisa:
Magic Land opata za miesic ... , imi i nazwisko dziecka.


Regulamin Klubu Dziecka "Magic Land"

 • Klub Dziecka jest placwk prywatn finansowan z czesnego wpacanego przez rodzicw naszych wychowankw.
 • Siedziba Klubu Dziecka znajduje si w Jelczu-Laskowicach przy ul. Gimnazjalnej 1.
 • Organem prowadzcym jest Klub Dziecka Magic Land Dariusz Adamowski.
 • Klub Dziecka jest otwarty od poniedziaku do pitku w godzinach 7:00 -17:00.
 • Klub przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
 • Czesne miesiczne za pobyt dziecka w Klubie wynosi 650 z i nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.
 • Klub Dziecka funkcjonuje cay rok z dwutygodniow przerw wakacyjn w miesicu lipcu lub sierpniu.
 • Klub zapewnia dzieciom odpatne wyywienie skadajce si z 3 posikw: niadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorka. Posiłki dostarcza zewntrzna firma cateringowa. Stawka ywieniowa dzienna to 12 z. Warto stawki ywieniowej obliczana jest na podstawie iloci dni obecnoci dziecka w Klubie w poprzednim miesiścu. Opata za wyywienie dziecka jest pobierana w kolejnym miesicu.
 • W przypadku nieobecnoci dziecka w danym dniu, rodzic zobowizany jest poinformowa placwk do godz. 9:00. W przeciwnym razie zostanie naliczona opata za wyywienie.
 • Istnieje moliwo zapisana dziecka do Klubu na 5 godzin dziennie. Czesne w takim wypadku wynosi 450 z. Wyywienie naliczane jest zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s wnosi opat miesiczna wraz z opat za wyywienie do 10 dnia kadego miesica (do 5 dnia miesica rodzice s informowani drog mailow lub sms-ow o wysokoci opaty za wyywienie).
 • W przypadku choroby dziecka trwajcej ponad miesic Klub zwraca 50% miesicznego czesnego.
 • Przy zapisie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) uiszczaj na konto jednorazowa bezzwrotna opat wpisow do Klubu w wysokoci 400 z (obejmuje ona ubezpieczenie NW, materiay plastyczne i dydaktyczne, okazjonalne upominki dla dzieci). Data uiszczenia wpisowego decyduje o kolejnoci zapisu dziecka do Klubu. Warunkiem zwolnienia z w/w opaty przy zapisie na kolejny rok szkolny jest zachowanie cigoci opat za cay rok.
 • W ramach opaty podstawowej dzieci bd uczestniczyy w zajciach dodatkowych tj. jzyk angielski, gimnastyka, taniec, muzyka, rytmika, plastyka, zajcia z logoped.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s do przyprowadzania i odbierania dziecka z Klubu osobicie lub za porednictwem osb upowanionych w formie pisemnej (imi, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego).
 • Osoba odbierajca dziecko musi by penoletnia i nie moe by pod wpywem alkoholu.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s do odbierania dziecka do godziny 17:00.
 • W przypadku pozostawienia dziecka pod opiek Klubu po godzinach otwarcia naliczana jest dodatkowa opata: 10 z za kolejne rozpoczte 30 minut.
 • Dzieci naley przyprowadza do godziny 9:00, chyba e zostanie indywidualnie ustalone inaczej. Jeli dziecko ma by jednorazowo przyprowadzone o innej porze, naley powiadomi pracownikw Klubu telefonicznie danego dnia do godziny 9:00.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s do przyprowadzania zdrowego dziecka.
 • Dziecko moe by skrelone z listy uczestnikw w przypadku, gdy zachowanie dziecka wykracza poza oglne normy funkcjonowania w grupie spoecznej.
 • Ch rezygnacji naley zgosi w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesicznego okresu wypowiedzenia.
 • Na czas pobytu w Klubie rodzice powinni zaopatrzy dziecko w kapcie i ubranie na zmian.